صلوات شمار

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 7 نتیجه

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s3

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s3
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset ، قابلیت شمارش تا 6 رقم را دارد. این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s5

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s5
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset ، قابلیت شمارش تا 6 رقم را دارد. این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s6

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s6
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset ، قابلیت شمارش تا 6 رقم را دارد. این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s7

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-s7
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset ، قابلیت شمارش تا 6 رقم را دارد. این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-sa1

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-sa1
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، با کیفیت فوق العاده بالا، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset قابلیت شمارش تا 6 رقم، این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-sa2

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-sa2
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، با کیفیت فوق العاده بالا، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset قابلیت شمارش تا 6 رقم، این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-sa5

صلوات شمار سلین کالا مدل ce-sa5
این کالا برای شمارش اذکار میباشد قابل استفاده در همه مکان‌ ها، همراه با حافظه داخلی جهت نگه داشتن آخرین شماره ی شمارش شده، با کیفیت فوق العاده بالا، مدل کمربندی برای بستن دور انگشت، دارای دکمه شمارش صلوات و اذکار و دکمه مخصوص reset قابلیت شمارش تا 6 رقم، این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.